pondělí 19. června 2017

Co by na Noci kostelů udělal Ježíš?

Letos jsem byl podruhé v životě na Noci kostelů. Někteří nevěřící na to reagují dotazy ve stylu: co jako ateista dělám na noci kostelů, jestli jsem se dal k farářům apod. Je fakt, že jako jednotlivec sakrální památky nijak nevyhledávám a obecně vidím v nemovitých památkách menší hodnotu než ... menší kulturní barbaři než jsem já. Ne že bych se nějak musel ospravedlňovat (účast na akcích názorových protivníků v případě ateismu žádným zločinem - to je výsada věřících), ale mým primárním důvodem bylo utužování sociálních vazeb - jednalo se o akci skupinovou, sekundárním pak aspoň o trochu lépe poznat něco z prostředí teismu, který veřejně kritizuji. 

Při přípravě na Noc kostelů jsem si položil důležitou otázkou: "Co by udělal Ježíš?" Protože je Ježíš morálním vzorem i pro mnohé(?) nevěřící, domníval jsem se, že na rozdíl od mé maličkosti by snad Ježíš nevyváděl nic morálně rozporuplného (dokázal jsem si představit nějakou recesistickou výtržnost apod.). Když jsem pro ověření obrátil k našemu nejlepšímu prameni o Ježíšovi, opět mě Nový zákon jako vzor pro morálku vyvedl z omylu. Velmi známou scénkou ze synoptických evangelií a Jana je totiž Ježíšovo očištění Jeruzalémského chrámu (viz níže). Ježíš je zde docela pěkný delikvent, v Janově verzi příběhu přímo náboženský radikál bičující nebohé obchodníky. Podobně by se jistě průměrný moderní křesťan nezachoval. Takové chování podle mého názoru nelze omluvit ani jako demonstrativní odsudek znesvěcení chrámu, odsudek starověké obdoby "šmejdů", starověká obdoba "Occupy Jerusalem", ani jako velmi vizuální proroctví o zničení Jeruzalémského chrámu. Možná mám mylnou představu o přesvědčeních běžného obdivovatele novozákonní etiky, v mých očích zde Ježíš ale morálním vzorem není.  

15Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic16a nikomu nedovoloval ani přenášet zboží přes chrámové nádvoří.17Potom je vyučoval: „Není snad psáno, že ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny národy‘? Vy jste z něj ale udělali ‚doupě lupičů‘!“18Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písma, začali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. (Marek 11:15-18)

12Ježíš pak vešel do chrámu a vyhnal všechny, kdo tam prodávali a nakupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů holubic13se slovy: „Je psáno: ‚Můj dům bude nazýván domem modlitby,‘ ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů‘!“ (Matouš 21:12-13)
45Potom přišel do chrámu a začal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali.46„Je psáno,“ říkal jim, „‚Můj dům je domem modlitby,‘ ale vy jste z něj udělali ‚doupě lupičů‘!“ (Lukáš 19:45-46)

13Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma.14V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly.15Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly16a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“17(Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.“)18Židé mu na to řekli: „Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?“19„Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“20„Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři dny?“21(On ale mluvil o chrámu svého těla.22Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.) (Jan 2:13-22)

Bernardino Mei: Kristus očisťující Chrám [Public domain], via Wikimedia Commons

Žádné komentáře:

Okomentovat